Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Ubiqüitat (Ubicuidad)
El fet d'estar present pertot al mateix temps. És un dels atributs de Déu.

Unció (Unción)
Acció d'ungir, generalment amb oli (i perfums), persones i objectes amb un sentit religiós. L'Església utilitza la unció amb oli. Són tres els usos i els noms i diversa la fórmula benediccional o consecratòria amb què cadascun d'aquests olis es destina a la finalitat que li és pròpia: oli dels catecúmens (emprat en el sagrament del baptisme), oli dels malats (emprat en el sagrament de la unció dels malalts), crisma (emprat en el sagrament del baptisme, en el de la confirmació i en el de l'orde)

Unció dels malalts (Unción de los enfermos)
Sagrament en què a través del ministeri de l'Església Jesucrist ofereix la seva gràcia de sanació a la persona, és a dir, "esborra els pecats, si encara havien de ser expiats, i les relíquies del pecat, alleuja i reconforta l'ànima del malalt, li desperta una gran confiança en la divina misericòrdia, amb la qual cosa el malalt, reconfortat, suporta millor les molèsties i sofriments, resisteix millor les temptacions del dimoni i a voltes aconsegueix la salut del cos..". "No és únicament per a aquells que estan al final de llurs vides.... El temps oportú per a rebre'l és aquell en què un cristià està en perill de mort per una malaltia o per la vellesa". No és un sagrament de moribunds i no s'ha de confondre amb el viàtic. "Aquest sagrament es pot repetir, si el malalt s'ha restablert després de rebre la Unció, però torna a recaure, o si durant la mateixa malaltia, s'agreuja considerablement." Es pot rebre prèviament a una operació, si aquesta comporta un greu risc de la pròpia vida.

Unió hipostàtica (Unión hipostática)
És la unió de dues naturaleses en una sola persona. Només es dóna en un cas: Jesucrist, que és Déu i home a la vegada. La doctrina de l'Església ensenya la unitat personal d'ambdues naturaleses, completes i perfectes, en l'única persona de Crist, que és divina (el Fill de Déu).

Urbi et orbi
Expressió que significa "Per a la ciutat [de Roma] i per al món", referida a la benedicció que dóna el papa en algunes solemnitats, adreçada no solament als cristians de Roma sinó també a tot el món.