Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Gènesi (Génesis)
El primer llibre del Pentateuc i també de la Bíblia.

Gentil (Gentil).
A l'Antic Testament ho era el que no pertanyia a la religió jueva i era sinònim d'idòlatra o politeista. En el cristianisme feia referència també als idòlatres i, per extensió, als no batejats. El terme va caure en desús i va anar sent substituït per "pagà".

Germà (Hermano)
Llec.

Germandat (Hermandad)
1. Confraria o congregació pietosa.
2.Privilegi que una comunitat religiosa concedeix a una o diverses persones per a fer-les, d'aquesta manera, participar de certes gràcies i privilegis de l'orde o comunitat.

Germanor
Nom que a Catalunya pren la campanya anual que promou l'Església catòlica destinada a aconseguir la seva plena autonomia econòmica respecte de l'Administració civil.

Glòria (Glória)
1. Himne de lloança a la Trinitat. Vegi's Doxologia major i també Doxologia menor. 2. La vida en el més enllà, consistent a compartir, amb els altres salvats,la vida i la felicitat que Déu ofereix a la persona humana.

Glossa (Glosa)
1. Explicació.
2. Escrit d'opinió dels bisbes, generalment per publicar a la premsa. Cal no confondre-la amb carta pastoral o amb qualsevol altre document episcopal oficial publicat.

Gràcia (Gracia)
Do gratuït de Déu.

Gràcia actual (Gracia actual)
Ajut sobrenatural que Déu ofereix a l'home per a l'exercici del bé.

Gràcia habitual (Gracia habitual)
Qualitat sobrenatural infosa per Déu a l'esperit, mitjançant la qual el santifica i el fa fill de Déu i digne de la seva glòria.

Gràcia operant (Gracia operante)
La que, precedint a la voluntat, impulsa a desitjar i fer el bé.

Gràcia original (Gracia original)
La infosa per Déu als nostres primers pares en el estat de la innocència.

Gràcia santificant (Gracia santificante)
En el sentit més elemental és un do de Déu que ens fa fills seus i hereus de la felicitat eterna. També es diu del do diví de salvació actual, consistent en la conversió, l'adhesió a la fe i el baptisme. Per causa de pecat greu es pot perdre aquesta gràcia, pèrdua culpable que no es pot confondre amb la seva absència per causa del pecat original.

Gradual (Gradual)
Salm que es canta o proclama a la missa, després de la primera lectura.