Vocabulari religiós

bandera idioma català bandera idioma castellà


Faldistori (Faldistorio)
Seient pontifical, baix i sense respatller, que en algunes ocasions utilitza el bisbe en lloc de la càtedra.

Familiar (Familiar)
1. Eclesiàstic dependent d'un bisbe. Actualment s'assimila a secretari. 2. Antigament, persona que prenia l'hàbit d'un orde religiós. 3. Antigament, ministre de l'Inquisició

Fe (Fe)
Virtut teologal mitjançant la qual creiem el que Déu ens ha donat a conèixer, fonamentats en la credibilitat que Ell ens mereix.

Fe de baptisme (Fe de bautismo)
Certificat conforme algú ha estat batejat.

Fermentum.
Fragment d'eucaristia consagrada en la missa presidida pel papa, que era tramès als preveres d'esglésies de zones perifèriques de la ciutat de Roma que no havien acudit a l'esmentada celebració per haver presidit la que tenia lloc a les seves comunitats. Aquest fragment es tirava al calze en signe de comunió amb el papa.

Festa (Fiesta).
1.- Celebració de l'Església a honor de Jesucrist,la Mare de Déu o algun sant. 2. Celebració alegre, ritualitzada i comunitària d'una realitat o esdeveniment on es percep el sentit positiu de l'existència rebuda com a do.

Festa de guardar (Fiesta de guardar)
Dia que l'Església celebra amb major solemnitat, i que té com a pròpia l'obligació de participar a la missa i de respectar amb la pràctica d'obres pietoses i d'atenció a persones necessitades.

Fill de Déu (Hijo de Dios)
Jesucrist, el Verb, segona persona de la Santíssima Trinitat.

Fill de l'Home (Hijo del Hombre)
Expressió que apareix 70 vegades als evangelis, referida sempre a Jesús i usada també sempre pel propi Jesús, tot remarcant la seva condició humana, sense deixar de ressaltar la seva condició superior.

Fillola (Palia)
Peça rectangular de lli que serveix per a cobrir el calze.

Fills del tro (Hijos del trueno)
Malnom que el propi Jesús va donar als apòstols germans Jaume i Joan a causa del seu caràcter impulsiu.

Fonamentalisme (Fundamentalismo)
Actualment, aquesta expressió s'aplica a membres d'una confessió religiosa de tendència fortament conservadora. L'origen de l'expressió cal cercar-lo al segle xix en la postura teològica d'alguns grups protestants que consideraven que la Bíblia estava inspirada verbalment i que, per tant, tot el que diu cal interpretar-ho en sentit literal.

Fonts baptismals (Fuentes bautismales)
Pica del baptisteri.

Fortalesa (Fortaleza)
Una de les quatre virtuts cardinals, mitjançant la qual acarem amb valor les dificultats inherents a la pràctica constant del bé.

Fracció del pa (Fracción del pan)
1.Ritu de la missa consistent en la commixtió o barreja d'una petita part del pa sagrat amb el vi consagrat.
2. Nom que rebé la celebració eucarística en els primers temps del cristianisme.

Frare (Fraile)
Membre de certs ordes religiosos cristians mendicants, fundats a l'Edat Mitjana. A diferència dels monjos, no viuen en un monestir o abadia, sinó en convents.

Fraternitat (Fraternidad)
Nom d'algunes comunitats religioses -com ara els Germanets de Foucauld-, derivat d'un sentit d'amor familiar.

Fundació (Fundación)
Donació que entre vius o per testament es fa en favor d'alguna entitat o per al bé d'algun servei públic. Per les seves característiques pot ser benèfica, cultural o religiosa. Al nostre país pot ser reconeguda com a persona jurídica.

Fur eclesiàstic (Fuero eclesiástico)
Jurisdicció pròpia o privilegiada a favor dels clergues, els quals no podien ésser jutjats pels tribunals civils.